ఖుర్‍ఆన్

ఖుర్‍ఆన్‍ గురించి ముస్లిములకు ఎంతో ఉన్నత అభిప్రాయమున్నది. ఆ అభిప్రాయమును మనము పరిశీలించినచో అది చాలా తప్పు అని సులభముగానే తేలిపోతుంది. ఇక్కడ మనము ఖుర్‍ఆన్‍ను పరీక్షించి దాని నిజస్వరూపమును తెలిసికొందాం.


ఆన్సరింగ్ ఇస్లాం తెలుగు