యేసు ఎవరు?

ఇది ముస్లిములకు క్రైస్తవులకు మధ్య నెలకొన్న పెద్ద ప్రశ్న. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు తన గురించి తాను ఏమన్నారో తెలిసికొనుచూ ఈ పేజీలో పై ప్రశ్నకు సమాధానమును తెలిసికొందాం.


ఆన్సరింగ్ ఇస్లాం తెలుగు